دسته بندی آنزیم ها

مدرس: آقای دکتر علیرضا خوشدل-متخصص بیوشیمی بالینی

از سری ویدئو های آموزشی وبسایت مدیکالستان
سرپرست گروه تولید محتوی: سینا حمزه

تمامی حقوق این اثر متعلق به وبسایت مدیکالستان بوده و تکثیر از آن بدون اجازه غیر مجاز می باشد.


در این فیلم که از کلاس درس آقای دکتر علیرضا خوشدل تهیه شده، دسته بندی آنزیم ها تدریس می شود.

آنزیم ها را با چند روش می توان بررسی کرد،برخی روش ها سنتی و برخی جدیدند.

در برخی روش ها آنزیم ها را با پسوندی خاص طبقه بندی می کنند و در برخی دیگر، وظیفه ای که آنزیم انجام می دهد، معیار طبقه بندی است. بطور مثال گلیکوژن سنتاز آنزیمی است که گلیکوژن را سنتز می کند. در روشی دیگر دسته بندی بر اساس سوبسترا انجام می شود. بطور مثال گلوکوکیناز نوعی کیناز است که بر گلوکز اثر می گزارد. حالت چهارم حالتی است که نه وظیفه و نه حالت آنزیم مشخص است.(بطور مثال کاتالاز)

دقیق ترین و با جزییات ترین روش نام گذاری آنزیم ها برگرفته از روش Ec است.

Ec1(اکسیدوردوکتاز ها): اعضای این گروه به ترتیب شامل آنزیم های زیر است:

  1. دهیدروژناز ها
  2. اکسیژناز
  3. ردوکتاز

Ec2(ترنسفراز ها): شامل آنزیم های انتقال دهنده است. زیر گروه های آنزیمی زیر در این طبقه قرار می گیرند:

  1. فسفوترانسفراز (کیناز)
  2. آمینوترانسفراز
  3. متیل ترانسفراز

Ec3(هیدرولاز ها): آنزیمی است که به کمک آب پیوند های بین عناصر را می شکند. و شامل آنزیم های زیر است:

  1. پروتئاز
  2. نوکلئاز
  3. لیپاز

ویدئو های مرتبط

مهار کننده های غیر رقابتی-مکانیسم اثر فلوراید در سلامت دندان-دکتر علیرضا خوشدل

کاربرد مهار کننده های رقابتی در طراحی دارو های درمان پارکینسون-دکتر علیرضا خوشدل

 

لینک ویدئو در آپارات

1 1 vote
Article Rating