هومئوستاز آهن-دکتر علیرضا خوشدل


کلاس درس هومئوستاز آهن

مدرس: آقای دکتر علیرضا خوشدل-متخصص بیوشیمی بالینی

از سری ویدئو های آموزشی وبسایت مدیکالستان
سرپرست گروه تولید محتوی: سینا حمزه

تمامی حقوق این اثر متعلق به وبسایت مدیکالستان بوده و تکثیر از آن بدون اجازه غیر مجاز می باشد.


در این ویدئو که از کلاس درس آقای دکتر علیرضا خوشدل تهیه شده درباره هومئوستاز آهن توضیحاتی ارائه می شود. آهن در بدن در ساختار هموگلوبین، میوگلوبین و سایتوکروم ها شرکت می کند. آهن همچنین در حکم کوفاکتور برای آنزیم هایی همچون کاتالاز و آکونیتاز و پروکسیداز فعالیت می کند.

جذب آهن:

آهن در روده به دو شکل+Fe2 و +Fe3 وجود دارد که از میان این دو فرم، تنها فرم +Fe2 آن قابل جذب است. ناقلDivalent Metal Transporter1) DMT1) آهن دوبار مثبت را از درون لومن روده جذب کرده و وارد سلول های روده می کند. منابع غذایی حاوی هر دو شکل آهن هستند. از آنجایی که +Fe3 قابل جذب نیست باید ابتدا تبدیل به شکل +Fe2 شود(درواقع احیاشود). احیا شدن آهن توسط پروتئین غشایی سایتوکروم b انجام می شود. در ضمن ویتامین C هم می تواند در جذب آهن نقش داشته باشد.

ذخیره آهن:

آهن برای ذخیره شدن به پروتئینی به نام آپوفریتین اضافه می شود که محصول این اتفاق ایجاد پروتئین فریتین است. نکته قابل توجه این است که آهن موجود در  فریتین به فرم +Fe3 می باشد. پس فرم ذخیره ای آهن سه بار مثبت است و آپوفریتین خاصیت فرو اکسیدازی دارد.

ترشح آهن به خون:

ناقل غشایی فروپورتین وظیفه انتقال +Fe2 را از داخل سلول به خون بر عهده دارد. از آنجایی که انتقال آهن در خون توسط پروتئین ترانسفرین انجام می گیرد و این پروتئین تنها می تواند +Fe3 را با خود حمل کند. شکل دو بار مثبت آهن برای انتقال باید تبدیل به شکل سه بار مثبت شود. این تبدیل توسط پروتئین غشائی هفائستین انجام می گیرد و در نهایت با اتصال +Fe3  به آپوترانسفرین، ترانسفرین تشکیل می شود.

منابع آهن در بدن:

غیر از آهنی که به صورت آزاد وجود دارد ما منابعی از آهن نیز در بدن داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم. به عنوان مثال در هموگلوبین آهن وجود دارد و ماکروفاژ ها می توانند با لیز کردن گلبول های قرمز هموگلوبین آنها به گروه هم و ملکول گلوبین بشکنند. گروه هم سپس تحت تاثیر آنزیم هم اکسیژناز قرار گرفته و آهن آن به شکل +Fe2 آزاد می شود. +Fe2 آزاد شده نیز توسط ناقل فروپورتین غشائ ماکروفاژ به بیرون ترشح می شود.

لوگو-وبسایت-مدیکالستان-شبکه-علمی-اجتماعی-دانشجویان-پزشکی

0 0 vote
Article Rating