پرسشنامه کرونا-مراکز بهداشت رفسنجان

این پرسشنامه و طرح تحقیقاتی توسط دانشجویان پزشکی ورودی 96 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در اسفند ماه 1399 انجام گردیده است.
  • اطلاعات مربوط به مراجعه کننده

  • در صورت مصرف، می توانید چند مورد را انتخاب کنید
  • اطلاعات مربوط به پرسشنامه